Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Deklaracja przystąpienia Partnera do Programu "Rodzina 3+"
WN-126
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
WN-31
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WN-128
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
WN-300
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców o zameldowaniu lub wymeldowaniu
WN-150
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem
WN-29
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
WN-61
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Deklaracja przystąpienia Partnera do „Śremskiej Karty Seniora”
WN-153
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
DO-WGL-18
Rodzaj usługi Opis usługi
Wymagane dokumenty Do wniosku należy dołączyć wypełniony i podpisany skan formularza informacji de minimis:
a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=418339 b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=418340
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań Burmistrza
WN-213
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: